Vefsn slektshistorielag


Go to content

Vedtekter

§1 Navn
Lokallagets navn er Vefsn Slektshistorielag, heretter kalt laget eller Slektshistorielaget.

§2 Formål
Lagets formål er å gi Slektshistorielagets medlemmer lokale tilbud og tjenester ved å:

  • skape et lokalt forum for slekts- og lokalhistorie hvor databehandling og Internet brukes som hjelpemidler.
  • spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i sitt område.
  • organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av (genealogisk) kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.


§3 Nøytral
Laget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Laget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare.

§4 Kontingent
Medlemskontingent betales inn til Slektshistorielagets konto. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§5 Verv
a) Styret:

  • Vefsn Slektshistorielag ledes av et styre på 5 medlemmer: leder (hvert år), nestleder (partallsår), sekretær (oddetallsår), kasserer (partallsår), styremedlem (oddetallsår). I tillegg velges 1 varamedlem (partallsår). Begge kjønn bør være representert i styret.
  • Styrets medlemmer og varamedlemmet velges av årsmøte for 2 år, unntatt lederen som velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Dersom noen fratrer sitt verv før tiden har styret fullmakt til å velge en ny person for resten av perioden.
  • Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.


b) Webmaster:

  • Det velges en webmaster for 1 år som har som hovedoppgave å vedlikeholde Slektshistorielagets Internettside. Webmaster møter på styremøtene og har tale- og forslagsrett.


c) Revisor:

  • Det skal velges en revisor og en vararevisor for 1 år av gangen.


d) Valgkomité:

  • Valgkomité skal bestå av 3 medlemmer hvor de velges for 3 år, og der hvor en er på valg hvert år.


§6 Årsmøte
Lagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. Innkallingen formidles til medlemmene ved e-post og på lagets Internet side. Møtedokumenter legges ut på lagets Internettside og som vedlegg til møteinnkallelsen på e-post. Saker som medlemmene ønsker å behandle på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtets saksliste skal inneholde:
1. valg av møteleder og referent, 2. godkjenning av innkalling og saksliste, 3. styrets beretning om siste års virksomhet, 4. regnskap med revisors beretning, 5. innkomne forslag, 6. valg av: a. Leder, b. Styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og vara), c. Webmaster, d. Revisor og vararevisor, e. Valgkomité.

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for et annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte.

Referat skal formidles via lagets Internett side og sendes ut som e-post/brev senest 1 måned etter årsmøtet.

§7 Vedtekter
Vedtektsendringer skal vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

§8 Opphør
Vefsn Slektshistorielag kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst ¾ av de fremmøtte medlemmene på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning. Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Det siste årsmøte skal bestemme hvorledes lagets eiendeler skal disponeres.

Vedtektene vedtatt 18.04.1989
Vedtektene revidert 06.12.2001, 22.02.2006, 20.02.2020


Back to content | Back to main menu